fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master)

บริหารสื่อสารภาวะวิกฤต

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรได้แก่ 1) ได้รับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแบบทดสอบความรู้ และ 2) เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตร โดยมีรายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist ดังต่อไปนี้

… กำลังประมวลผล …

ติดต่อเจ้าหน้าที่