fbpx

เอพีอาร์ ปั้น นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต รับมือวิกฤตยุค AI

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI จึงได้รวบรวม 11 ประเด็นเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต  หมวดการบริหารความสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และการล็อบบี้ รวมทั้ง หมวดการสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน ลดความรุนแรงหรือหยุดประเด็นร้อนที่เกิดง่าย วิกฤตที่เกิดเร็วและแรง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

admin

March 7, 2023

เอพีอาร์ เปิดหลักสูตรนักสื่อสารเตรียมพร้อมสู่ยุค AI  “เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery)”

การเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI จึงมีการพัฒนาแนวทางการเขียนใหม่ ให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างเป็นมิตรกับระบบออนไลน์ และช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อ เพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้ง จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจน นักสื่อสารจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการชี้แจงผ่านงานเขียนอย่างมืออาชีพ

admin

March 7, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

admin

February 16, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

admin

February 16, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงแนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจน สามารถบริหารจัดการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีกลยุทธ์ รวมทั้ง สามารถบริหารความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนถึง การเตรียมความพร้อมในการประสานงานและการสื่อสารให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในสถานการณ์ต่าง ๆ

admin

February 15, 2023

18-19 พ.ค. เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสาร ทราบถึงแนวทางการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด แนวทางจัดการประเด็นเนื้อหา กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการเขียนเนื้อหา แนวทางการเขียนเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

admin

February 14, 2023

ปรับสื่อสารให้เลิศ เปิดไอเดียให้ล้ำ

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของการสื่อสาร
เริ่มจากจุดเล็ก ๆ การพัฒนาความคิด 
ก่อนนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ประเด็น 
ต่อยอดเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ น่าสนใจ ในการสื่อสารและการตลาด

admin

August 2, 2022

การบริหารสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

admin

August 2, 2022

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

admin

August 2, 2022
1 2 4
ติดต่อเจ้าหน้าที่