fbpx

เอกสารประกอบการบรรยาย กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 1

การสื่อสารเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคนี้ ต้องระวัง นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือผลกระทบเชิงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

aprtraining

October 30, 2023