fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

admin

June 16, 2023