fbpx

หน้าแรก

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

LEARN

FROM THE BEST

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

line @aprtraining

26 ต.ค. นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management)

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องสื่อสารด้านการเงินไปยังกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะบริหารจัดการหรือวางแนวทางอย่างไร เรียนรู้แบบ Shortcut 6 ชั่วโมง ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร แถมแนวทางแก้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากวิทยากรประสบการณ์ตรง

admin

August 23, 2023

19 ต.ค. เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

สูตรลับ + ทางลัด + AI ช่วยเขียนแบบมือโปร ไม่ต้องจบนิเทศฯ ก็เขียนได้เป๊ะ อัดแน่นเทคนิค 6 ชั่วโมง ในหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery) ตอบโจทย์ภาพลักษณ์ ตรงเป้าหมาย แถมแก้วิกฤต

admin

August 8, 2023

28 ก.ย. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

อุปสรรคของการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร มักเกิดจากจุดเล็ก ๆ นั่นคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร การอธิบายหรือการนำเสนอแนวคิดหรือรายงาน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลงประเด็น ทำให้การบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กรนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงเป็นทางออกที่จะทำให้บุคลากรเข้าใจและพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin

August 8, 2023

ปรับสื่อสารให้เลิศ เปิดไอเดียให้ล้ำ

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของการสื่อสาร
เริ่มจากจุดเล็ก ๆ การพัฒนาความคิด 
ก่อนนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ประเด็น 
ต่อยอดเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ น่าสนใจ ในการสื่อสารและการตลาด

admin

August 2, 2022

การบริหารสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

admin

August 2, 2022

การพัฒนาแบรนด์

การพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่จดจำ ประทับใจ และตอบสนองแรงปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย อาศัยองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Identity) เพื่อนำเสนอตัวตน (Essense) คุณค่า(Value) และอารมณ์ (Emotion) เพื่อเร้าให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 2)  การเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Story) เพื่ออธิบายความแตกต่างและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อันเป็นคุณค่าขององค์กร เพิ่มเติมจากหน้าที่พื้นฐาน (Functional) ของสินค้าหรือบริการในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

admin

August 2, 2022

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

admin

August 2, 2022

เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์บนสื่อออนไลน์ (Strategic Online Communication)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่องกระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

admin

August 2, 2022

เทคนิคการเขียน 4.0 เพื่อการสื่อสารและการตลาด (PR Writing Mastery 4.0)

การเขียนข่าวอาจจะไม่ยาก แต่เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์นี่สิยาก เขียนบทความแบบไหน ถึงจะโดนใจสื่อ ณ ปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเขียนในสื่อออฟไลน์ และบนสื่อออนไลน์จาก Online Publisher มืออาชีพ

admin

August 2, 2022

ข่าวเด่น เทรนด์สื่อสาร

TRACK RECORD

150

training courses and more are provided.

10,000

executives and more attended.

150

authorized speakers or delegates from leading organization.

ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เข้าอบรมกับเอพีอาร์

กลุ่มหลักสูตรจำแนกตามเนื้อหาการเรียนรู้

พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

กระบวนการทางความคิด การเรียนรู้ การบริหารและจัดการความรู้สึก การตัดสินใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

กลยุทธ์การสื่อสาร

กลยุทธ์การสื่อสาร

การวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ด้านเนื้อหา กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารดิจิทัล

การสื่อสารดิจิทัล

การบริหารและจัดการกระบวนการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ จักรวาลนฤมิต

 การสื่อสารแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์

การวางแผน การพัฒนา และกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงใจ กระตุ้นพฤติกรรม และความจงรักภักดีต่อแบรนด์

จิตวิทยาการสื่อสาร

จิตวิทยาการสื่อสาร

วิเคราะห์และอธิบายลักษณะพฤติกรรม เพื่อพยากรณ์ ควบคุมหรือปรับพฤติกรรมสื่อสารของบุคคลในหลายลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารภายในตัวบุคคล สื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สื่อสารในองค์กร สื่อสารมวลชนและสื่อสารไซเบอร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

การสร้างสรรค์เนื้อหา

การสร้างสรรค์เนื้อหา

การวิเคราะห์ พัฒนา และบริหารจัดการเนื้อหา เพื่อนำไปใช้รูปแบบหรือเครื่องมือการสื่อสารลักษณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย

สื่อมวลชนสัมพันธ์

สื่อมวลชนสัมพันธ์

การบริหารจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสื่อมวลชน องค์กรกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชน

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

การวิเคราะห์ บริหารและจัดการประเด็นสาธารณะ หรือ ประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชน และประเด็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสถานะความมั่นคงขององค์กร

office apr training

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในเครือบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536

โทรศัพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02-575-2418