fbpx

หน้าแรก

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

LEARN

FROM THE BEST

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

line @aprtraining

1-2 ส.ค. 67 นักสื่อสารดิจิทัล (Digital Communicator)

จัดการข้อมูล Big Data เสริมด้วย Marketing Automation เพิ่มพลัง IO สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ปลุกสัมพันธ์ผู้บริโภคดิจิทัล สื่อสารให้โดนใจด้วยกลยุทธ์ช่องทางที่ทันสมัย ด้วยหลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล

APR Training

March 11, 2024

31 พ.ค. 67 AI for Public Relations : เทคนิคการใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์

สุดยอดเคล็ดลับประชาสัมพันธ์ยุคเอไอ! เรียนรู้เทคนิค Generative AI และ AI Tools ต่างๆ เพื่อยกระดับงานประชาสัมพันธ์ไปอีกขั้น โดยไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ เพราะหลักสูตรนี้ มีเครื่องมือ AI for Public Relations ที่สามารถใช้งานได้ฟรี* ไม่เชื่อ? มาลองดูเองว่า AI จะช่วยสร้างสรรค์งานได้อย่างน่ามหัศจรรย์เช่นไร! พลิกโฉมประชาสัมพันธ์ด้วย AI ได้ใน 1 วัน

APR Training

March 11, 2024

23-24 พ.ค. 67 นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI รุ่นที่ 2 (Crisis Comm Master 2024)

วิกฤตร้อนปี 2024 ความขัดแย้ง เข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน สื่อหลากหลายร่วมทัวร์กระหน่ำ สื่อหลักนำกระแส นักสื่อสารและประชาส้มพันธ์ต้องปรับกระบวนการและวิธีคิด เพื่อจัดการประเด็นปัญหาและสื่อสารภาวะวิกฤตให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

APR Training

November 8, 2023

ข่าวเด่น เทรนด์สื่อสาร

เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

การวางแผนจัดการกับเนื้อหา ความประหม่า การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จำเป็นต่อนักสื่อสารที่จะต้องขึ้นกล่าวหรือพูดในที่ประชุมชน หรือ พื้นที่สาธารณะ โดยไม่เกิดความประหม่า ตระหนก หรือหลงประเด็น โดยหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การฝึกฝนและเตรียมพร้อม

APR Training

August 1, 2022

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

การวางแผนสื่อสาร โดยพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาผสมผสานอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ จะช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

APR Training

August 1, 2022

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจ และแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

APR Training

August 1, 2022

การสื่อสารการตลาด B2B แบบ 360 องศา

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ  เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

APR Training

August 1, 2022

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

กลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และวิธีการเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้วยเทคนิคการสื่อสาร

APR Training

August 1, 2022

การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน ส่งผลต่อแนวทางการสื่อสาร และบริหารจัดการตลาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจบริการ เมื่อองค์กรต้องตอบโจทย์ทั้งภาพลักษณ์ ความต้องการ และบริหารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างการจดจำ มัดใจ และลดความเสี่ยงต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้มีคำตอบ 

APR Training

August 1, 2022

TRACK RECORD

150

training courses and more are provided.

10,000

executives and more attended.

150

authorized speakers or delegates from leading organization.

ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เข้าอบรมกับเอพีอาร์

กลุ่มหลักสูตรจำแนกตามเนื้อหาการเรียนรู้

พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

กระบวนการทางความคิด การเรียนรู้ การบริหารและจัดการความรู้สึก การตัดสินใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

กลยุทธ์การสื่อสาร

กลยุทธ์การสื่อสาร

การวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ด้านเนื้อหา กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารดิจิทัล

การสื่อสารดิจิทัล

การบริหารและจัดการกระบวนการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ จักรวาลนฤมิต

 การสื่อสารแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์

การวางแผน การพัฒนา และกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงใจ กระตุ้นพฤติกรรม และความจงรักภักดีต่อแบรนด์

จิตวิทยาการสื่อสาร

จิตวิทยาการสื่อสาร

วิเคราะห์และอธิบายลักษณะพฤติกรรม เพื่อพยากรณ์ ควบคุมหรือปรับพฤติกรรมสื่อสารของบุคคลในหลายลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารภายในตัวบุคคล สื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สื่อสารในองค์กร สื่อสารมวลชนและสื่อสารไซเบอร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

การสร้างสรรค์เนื้อหา

การสร้างสรรค์เนื้อหา

การวิเคราะห์ พัฒนา และบริหารจัดการเนื้อหา เพื่อนำไปใช้รูปแบบหรือเครื่องมือการสื่อสารลักษณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย

สื่อมวลชนสัมพันธ์

สื่อมวลชนสัมพันธ์

การบริหารจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสื่อมวลชน องค์กรกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชน

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

การวิเคราะห์ บริหารและจัดการประเด็นสาธารณะ หรือ ประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชน และประเด็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสถานะความมั่นคงขององค์กร

office apr training

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในเครือบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536

โทรศัพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02-575-2418