fbpx

หน้าแรก

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

LEARN

FROM THE BEST

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

line @aprtraining

28-29 มี.ค. 67 นักสื่อสารดิจิทัล (Digital Communicator)

จัดการข้อมูล Big Data เสริมด้วย Marketing Automation เพิ่มพลัง IO สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ปลุกสัมพันธ์ผู้บริโภคดิจิทัล สื่อสารให้โดนใจด้วยกลยุทธ์ช่องทางที่ทันสมัย ด้วยหลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล

admin

November 7, 2023

16 ก.พ. 67 นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร รุ่นที่ 2 (Creative Power for Comm. Campaign)

ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนกันได้ เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ ปลุกไอเดียเพื่อออกแบบแคมเปญสื่อสารล้ำๆ ด้วยหลักสูตรนี้

admin

October 19, 2023

14 ธ.ค. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 3

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

admin

September 29, 2023

ปรับสื่อสารให้เลิศ เปิดไอเดียให้ล้ำ

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของการสื่อสาร
เริ่มจากจุดเล็ก ๆ การพัฒนาความคิด 
ก่อนนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ประเด็น 
ต่อยอดเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ น่าสนใจ ในการสื่อสารและการตลาด

admin

August 2, 2022

การบริหารสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

admin

August 2, 2022

การพัฒนาแบรนด์

การพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่จดจำ ประทับใจ และตอบสนองแรงปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย อาศัยองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Identity) เพื่อนำเสนอตัวตน (Essense) คุณค่า(Value) และอารมณ์ (Emotion) เพื่อเร้าให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 2)  การเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Story) เพื่ออธิบายความแตกต่างและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อันเป็นคุณค่าขององค์กร เพิ่มเติมจากหน้าที่พื้นฐาน (Functional) ของสินค้าหรือบริการในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

admin

August 2, 2022

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

admin

August 2, 2022

เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์บนสื่อออนไลน์ (Strategic Online Communication)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่องกระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

admin

August 2, 2022

เทคนิคการเขียน 4.0 เพื่อการสื่อสารและการตลาด (PR Writing Mastery 4.0)

การเขียนข่าวอาจจะไม่ยาก แต่เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์นี่สิยาก เขียนบทความแบบไหน ถึงจะโดนใจสื่อ ณ ปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเขียนในสื่อออฟไลน์ และบนสื่อออนไลน์จาก Online Publisher มืออาชีพ

admin

August 2, 2022

ข่าวเด่น เทรนด์สื่อสาร

TRACK RECORD

150

training courses and more are provided.

10,000

executives and more attended.

150

authorized speakers or delegates from leading organization.

ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เข้าอบรมกับเอพีอาร์

กลุ่มหลักสูตรจำแนกตามเนื้อหาการเรียนรู้

พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

กระบวนการทางความคิด การเรียนรู้ การบริหารและจัดการความรู้สึก การตัดสินใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

กลยุทธ์การสื่อสาร

กลยุทธ์การสื่อสาร

การวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ด้านเนื้อหา กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารดิจิทัล

การสื่อสารดิจิทัล

การบริหารและจัดการกระบวนการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ จักรวาลนฤมิต

 การสื่อสารแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์

การวางแผน การพัฒนา และกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงใจ กระตุ้นพฤติกรรม และความจงรักภักดีต่อแบรนด์

จิตวิทยาการสื่อสาร

จิตวิทยาการสื่อสาร

วิเคราะห์และอธิบายลักษณะพฤติกรรม เพื่อพยากรณ์ ควบคุมหรือปรับพฤติกรรมสื่อสารของบุคคลในหลายลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารภายในตัวบุคคล สื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สื่อสารในองค์กร สื่อสารมวลชนและสื่อสารไซเบอร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

การสร้างสรรค์เนื้อหา

การสร้างสรรค์เนื้อหา

การวิเคราะห์ พัฒนา และบริหารจัดการเนื้อหา เพื่อนำไปใช้รูปแบบหรือเครื่องมือการสื่อสารลักษณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย

สื่อมวลชนสัมพันธ์

สื่อมวลชนสัมพันธ์

การบริหารจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสื่อมวลชน องค์กรกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชน

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

การวิเคราะห์ บริหารและจัดการประเด็นสาธารณะ หรือ ประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชน และประเด็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสถานะความมั่นคงขององค์กร

office apr training

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในเครือบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 12/123 วิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536

โทรศัพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02-575-2418