fbpx

เอพีอาร์ ปั้น นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต รับมือวิกฤตยุค AI

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI จึงได้รวบรวม 11 ประเด็นเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต  หมวดการบริหารความสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และการล็อบบี้ รวมทั้ง หมวดการสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน ลดความรุนแรงหรือหยุดประเด็นร้อนที่เกิดง่าย วิกฤตที่เกิดเร็วและแรง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

admin

March 7, 2023

เอพีอาร์ เปิดหลักสูตรนักสื่อสารเตรียมพร้อมสู่ยุค AI  “เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery)”

การเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI จึงมีการพัฒนาแนวทางการเขียนใหม่ ให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างเป็นมิตรกับระบบออนไลน์ และช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อ เพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้ง จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจน นักสื่อสารจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการชี้แจงผ่านงานเขียนอย่างมืออาชีพ

admin

March 7, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

admin

February 16, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

admin

February 16, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงแนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจน สามารถบริหารจัดการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีกลยุทธ์ รวมทั้ง สามารถบริหารความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนถึง การเตรียมความพร้อมในการประสานงานและการสื่อสารให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในสถานการณ์ต่าง ๆ

admin

February 15, 2023

18-19 พ.ค. เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสาร ทราบถึงแนวทางการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด แนวทางจัดการประเด็นเนื้อหา กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการเขียนเนื้อหา แนวทางการเขียนเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

admin

February 14, 2023
ติดต่อเจ้าหน้าที่