fbpx

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ (Personality and Image Extreme Makeover for Executives)

Your word tells me a story but your body tells me the whole story.
“คำพูดบอกแค่เพียงเรื่องราว แต่ภาษาร่างกายบอกเล่าทุกรายละเอียด”
ร้อยละ 60 ของคนเราสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย
ร้อยละ 33 ของคนเราสื่อสารผ่านน้ำเสียง โทนเสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย
มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่คนเราใช้สื่อสารผ่านคำพูดหรือถ้อยคำ
ทำอย่างไร… จึงจะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้

การพัฒนาบุคลิกภาพ

ภาพลักษณ์คือภาพแห่งความประทับใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์กร เกิดจากประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้า โดยบุคลากรระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ หรือแม้แต่พนักงานรายวัน นับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ด้วยภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ เพราะบุคลากรเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ที่ต้องสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ยังเป็นกลจักรสำคัญในการสร้างประสบการณ์ตรงกับตราสินค้า (Brand Experience) อันนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะบุคลากรภายในองค์กรโดยเฉพาะ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย อันนำไปสู่ภาพลักษณ์พึงประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารที่สำคัญทั้งทางด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษา ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก ให้สามารถสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ต่อไปในอนาคต

เนื้อหาในการอบรมสัมมนา

ภาพรวมการสื่อสารสำหรับนักธุรกิจ

  • เนื้อหาครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในฐานะนักสื่อสาร เพื่อดำเนินธุรกิจขององค์กร

การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคล

  • เนื้อหาครอบคลุม ความหมายและความสำคัญของภาพลักษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา
    + ด้านอวัจนภาษา ได้แก่ รูปลักษณ์ ภาษากายที่ควรระมัดระวัง มรรยาทและธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมธุรกิจ เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความประทับใจแรกพบ และการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน
    + ด้านวัจนภาษา ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน ลักษณะการพูดที่ดี ข้อระวังในการพูดต่อสาธารณชน

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา

ขอให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาแต่งกายประหนึ่งจะต้องไปพบปะลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตร เพื่อการเจรจาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการเซ็นสัญญา การเจรจาซื้อขาย การเจรจาต่อรอง หรือ การพบปะเพื่อเยี่ยมเยือนตามนโยบายบริษัทฯ และอื่นๆ (กรณีมีกระเป๋าเอกสาร หรือ สิ่งของที่มักจะติดตัวไปพบลูกค้า หรือจำเป็นต้องนำไปให้ลูกค้า ขอให้จัดเตรียมมาประกอบ และสุภาพสตรี ขอให้แต่งหน้าให้เหมือนกับเวลาไปพบลูกค้า)