fbpx

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงแนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจน สามารถบริหารจัดการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีกลยุทธ์ รวมทั้ง สามารถบริหารความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนถึง การเตรียมความพร้อมในการประสานงานและการสื่อสารให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในสถานการณ์ต่าง ๆ

admin

February 15, 2023

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

admin

August 2, 2022

ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน อบรม 2 วัน (How to deal with the media)

การสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน จึงเป็นการประสานงานร่วมมือและเกื้อกูลกันในด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่ กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสาร การให้สัมภาษณ์ การตอบข้อสงสัยหรือซักถาม อันนำมาซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชน ส่งผลต่อการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

admin

August 2, 2022

ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน อบรม 1 วัน (How to deal with the media)

การสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน จึงเป็นการประสานงานร่วมมือและเกื้อกูลกันในด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่ กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสาร การให้สัมภาษณ์ การตอบข้อสงสัยหรือซักถาม อันนำมาซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชน ส่งผลต่อการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

admin

August 2, 2022
ติดต่อเจ้าหน้าที่