fbpx

28 ก.ย. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

อุปสรรคของการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร มักเกิดจากจุดเล็ก ๆ นั่นคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร การอธิบายหรือการนำเสนอแนวคิดหรือรายงาน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลงประเด็น ทำให้การบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กรนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงเป็นทางออกที่จะทำให้บุคลากรเข้าใจและพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

APR Training

August 8, 2023

21 ก.ย. เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

สัญญานอันตรายของความขัดแย้งมาอย่างไร รูปแบบและเหตุการณ์ความขัดแย้งส่งผลร้ายต่อองค์กร จะจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะ รูปแบบการสื่อสารของแต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

APR Training

August 2, 2023

18 ส.ค. เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

ความคิดตัน หมดมุก  ไม่ Creative ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาได้ เปิดไอเดียล้ำๆ กับหลักสูตรนี้ เพราะข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สื่อสารเรื่องราวอย่างมีโดดเด่น และสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารให้ตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย อันเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารในปัจจุบัน

APR Training

June 22, 2023

17 ส.ค. นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

วิเคราะห์ไว้ก่อน เรื่องสุ่มเสี่ยงชื่อเสียงองค์กร
แล้วคุณจะปลุกปั้น “ชื่อเสียง” ได้อย่างเป็นระบบในหลักสูตรนี้ เพราะสินทรัพย์ล้ำค่าที่สุดขององค์กร คือ ชื่อเสียง ใช้เวลายาวนานในการสร้าง แต่สูญสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหากจัดการไม่ดี เรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และแนวทางการบริหารจัดการ “ชื่อเสียง” อย่างมืออาชีพ

APR Training

June 21, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

เรื่องเด็ด เรื่องร้อน ทัวร์ลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้แนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมืออาชีพ

APR Training

February 15, 2023

18-19 พ.ค. เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการปรับตัวของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักสื่อสารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กร ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาดให้สามารถตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อยุคปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

APR Training

February 14, 2023

ปรับสื่อสารให้เลิศ เปิดไอเดียให้ล้ำ

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของการสื่อสาร
เริ่มจากจุดเล็ก ๆ การพัฒนาความคิด 
ก่อนนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ประเด็น 
ต่อยอดเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ น่าสนใจ ในการสื่อสารและการตลาด

APR Training

August 2, 2022

การบริหารสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

APR Training

August 2, 2022

การพัฒนาแบรนด์

การพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่จดจำ ประทับใจ และตอบสนองแรงปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย อาศัยองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Identity) เพื่อนำเสนอตัวตน (Essense) คุณค่า(Value) และอารมณ์ (Emotion) เพื่อเร้าให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 2)  การเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือตราสินค้า (Brand Story) เพื่ออธิบายความแตกต่างและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อันเป็นคุณค่าขององค์กร เพิ่มเติมจากหน้าที่พื้นฐาน (Functional) ของสินค้าหรือบริการในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

APR Training

August 2, 2022
1 2 3 4