fbpx

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจ และแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

admin

August 1, 2022

การสื่อสารการตลาด B2B แบบ 360 องศา

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ  เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

admin

August 1, 2022
1 2 3
ติดต่อเจ้าหน้าที่