fbpx

28 ก.ย. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

พูดไม่รู้เรื่อง อธิบายไม่เข้าใจ ไม่เก่งคน
เรียนรู้ 6 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี
เพื่อนำไปพัฒนาให้ได้ใจ “ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน”
กลายเป็นคนใหม่ เก่งงาน เก่งคน

อุปสรรคของการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร มักเกิดจากจุดเล็ก ๆ นั่นคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร การอธิบายหรือการนำเสนอแนวคิดหรือรายงาน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลงประเด็น ทำให้การบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กรนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงเป็นทางออกที่จะทำให้บุคลากรเข้าใจและพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอื่นๆ แต่ละองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขัน ขณะเดียวกันคงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีงาม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและถาวรตลอดไป 

การดำเนินงานของแต่ละองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ แต่ละบุคคลภายในองค์กร แต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร ชุมชนรอบด้าน สังคม ไปจนถึงความช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ในแต่ละส่วนจะต้องมีทัศนคติ ความคิดเห็น เจตนารมย์หรือเป้าหมายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น จะทำอย่างไรให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีที่สุด หนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารงานที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือ “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร” เพื่อสร้างความสมดุลและพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากบุคคล ฝ่ายงาน รวมถึงองค์กรภายในเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอหรือสื่อสารเชิงธุรกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม และให้องค์กรสามารถปรับตัวร่วมกันดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

zoom meeting

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
การบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เท่านั้น

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

1. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน

  • กรอบและแนวคิดการสื่อสารภายในองค์กร
  • รูปแบบและกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและประสานงาน
  • การปรับทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสาร

2. ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจและสังคม

  • รูปแบบและกระบวนการนำเสนอหรือการสื่อสารเชิงธุรกิจและสร้างสัมพันธภาพเชิงสังคม
  • ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจและสังคม

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

certificate of accredited expert

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

  1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง (จำนวน 1 วันเต็มหลักสูตร)

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สราวุธ บูรพาพัธ 

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คุณสราวุธ ยังเป็นวิทยากรรับเชิญของทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การสื่อสารเพื่อการตลาดและการขาย การเป็นโฆษกองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สถาบันพระปกเกล้า บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

ลำดับวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 66วิทยากรโดย
08.50-09.00 น.ลงทะเบียน อธิบายเกี่ยวกับการอบรม รับวุฒิบัตร และเอกสาร 
09.00-10.30 น.กรอบแนวคิด รูปแบบและกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรสราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การวิเคราะห์จุดพร่องของการสื่อสารในความขัดแย้ง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและประสานงาน
การปรับทัศนคติและความคิดเชิงบวกในการสื่อสาร
สราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจและสังคมสราวุธ บูรพาพัธ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจและสังคม (ต่อ)สราวุธ บูรพาพัธ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2566


zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 28 กันยายน 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 รับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น4,0002804,280
สมัครอบรม 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน สมัครและชำระเงินในใบเสร็จเดียวกัน24,0001,68025,680
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์