fbpx

18 ส.ค. เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

ความคิดตัน หมดมุก  ไม่ Creative 

ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาได้ เปิดไอเดียล้ำๆ กับหลักสูตรนี้

ทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัวและพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สื่อสารเรื่องราวอย่างมีโดดเด่น และสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารให้ตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย อันเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารในปัจจุบัน


creative power

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อแนวทางและรูปแบบการสื่อสารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สื่อแบบดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ จะหมดความสำคัญไป นักสื่อสารจำเป็นต้องพัฒนากระบวนความคิด เพิ่ม “ความสร้างสรรค์” เพื่อเสริมศักยภาพทั้งในด้านประเด็น การเล่าเรื่องราว รูปแบบ วิธีการและช่องทางการสื่อสาร ในการออกแบบแคมเปญการสื่อสารหรือแผนรณรงค์การสื่อสารให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การออกแบบและวางแผนการสื่อสาร คงจะไม่มีอีกแล้วที่นักสื่อสารจะสื่อสารข้อความเดียว รูปแบบเดียวกัน แต่เผยแพร่ในทุกช่องทาง เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ อาจไม่เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกต่อไป

ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบริหารจัดการเนื้อหา เรื่องราว (Storytelling) และแคมเปญสื่อสาร (Communication Campaign) ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 กระบวนการฝึกคิดสร้างสรรค์ประเด็น หรือ ข้อความสื่อสาร (Content) และการพัฒนาไอเดียออกแบบแคมเปญ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสังคมข่าวสารปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันสังคมให้เกิดกระแส เรื่องราว หรือการเรียนรู้ อีกทั้งต่อยอดในด้านการสื่อสารไปยังรูปแบบอื่นๆ ส่งผลให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

หลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ  (Creative Power for Storytelling and Campaign) จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงหลักการ แนวทางการพัฒนาความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเพื่อการเล่าเรื่องราวหรือเนื้อหา (Storytelling) และการออกแบบแคมเปญสื่อสาร (Campaign) เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ  (Creative Power for Storytelling and Campaign) ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ

1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร

1.1 กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อสร้างแคมเปญสื่อสาร

1.2 การพัฒนาแคมเปญสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

1.3 กรณีศึกษาตัวอย่างของแคมเปญสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาหรือเรื่องราว Storytelling

2.1 หลักการด้านความคิดสร้างสรรค์

2.2 การวิเคราะห์ ผลลัพธ์และสาเหตุ ของกระบวนการสื่อสาร

2.3 เทคนิคการพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Creative Brief) การจับใจความ ตีความหมาย ขยายประเด็น และสรุปประมวลผล

3. การสร้างสรรค์และการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราว Storytelling ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

3.1 กระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

3.2 กรณีศึกษาตัวอย่าง

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

certificate of accredited expert

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

  1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง (จำนวน 1 วันเต็มหลักสูตร)

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญา ชุมรุม 

ปริญญา ชุมรุม

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและสร้างแบรนด์ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหา หรือ Content เพื่อสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาด กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) บริษัทวิจัย นาโนเซิร์ช บริษัทสื่อการตลาดดิจิทัล คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอื่นๆ 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารให้แก่หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย สถานีโทรทัศน์ PPTV บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การประปานครหลวง เป็นต้น 

สราวุธ บูรพาพัธ 

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

กำหนดการ หลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ

ลำดับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 66วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อสร้างแคมเปญสื่อสารสราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร
และกรณีศึกษา
สราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ปริญญา ชุมรุม
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การถ่ายทอด
เนื้อหาหรือเรื่องราว Storytelling
ปริญญา ชุมรุม
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2566


hotel

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ณ โรงแรมสถานที่จัดงานเท่านั้น
วันที่ 18 สิงหาคม 2566

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1AEarly Bird
สมัครและชำระเงินภาย
วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 66
4,5003154,815
  แบบที่ 2ABest Deal
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 66
5,0003505,350
  แบบที่ 3Aราคาปกติ สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 666,0004206,420
  แบบที่ 4Aสมัคร ท่าน แถมฟรี ท่าน
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 66
ราคาต่อแพ็กเกจ
24,000
1,68025,680
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
วันที่ 18 สิงหาคม 2566

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 2Aรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น4,0002804,280
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์