fbpx

19 ต.ค. เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

สูตรลับ + ทางลัด + AI ช่วยเขียนแบบมือโปร
ไม่ต้องจบนิเทศฯ ก็เขียนได้เป๊ะ
อัดแน่นเทคนิค 6 ชั่วโมง
ตอบโจทย์ภาพลักษณ์ ตรงเป้าหมาย แถมแก้วิกฤต

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการปรับตัวของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักสื่อสารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กร

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียนของนักพีอาร์และนักสื่อสารให้สามารถตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อยุคปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน


เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร

เมื่อตลาดและเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเช่นกัน จนทำให้เกิดปริมาณข้อมูลอย่างมากมายบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาเนื้อหา หรือ Content กลายเป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนแผนการสื่อสารและการตลาด ขณะเดียวกัน แนวทางการเขียน เรียบเรียง และร้อยเรื่องราวของเนื้อหากลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น

การเขียนเพื่อการสื่อสาร จึงมีการพัฒนาแนวทางการเขียนใหม่ ให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างเป็นมิตรกับระบบออนไลน์ และช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อ เพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้ง นักสื่อสารจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการชี้แจงผ่านงานเขียนอย่างมืออาชีพ

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร ด้วยการติดอาวุธความรู้ให้เข้าใจถึง แนวคิด แนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบการเขียนเพื่อตอบโจทย์โลกออนไลน์และออฟไลน์ในเวลาเดียวกัน รวมทั้ง สามารถเข้าใจหลักการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ในภาวะวิกฤตหรือเมื่อองค์กรเกิดประเด็นร้อนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหาขององค์กรบนสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสาร ทราบถึงแนวทางการเขียนเพื่อการสื่อสาร แนวทางจัดการประเด็นเนื้อหา การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการเขียนเนื้อหา แนวทางการเขียนเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

hotel

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
หรือ เลือกรับฟังการบรรยายผ่าน Zoom

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร

1. การบริหารงานเขียนเพื่อการสื่อสารองค์กร

 • การพัฒนาประเด็นการสื่อสาร
 • การกำหนดข้อความหลัก (Key Message)
 • การวางโครงสร้างการเขียน แนวทางการพัฒนางานเขียน ให้เป็นมิตรกับสื่อออนไลน์ และเพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์และเขียนเนื้อหา

 • แนวคิดและหลักการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
 • การพัฒนางานเขียนอย่างมืออาชีพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
 • ตัวอย่างเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

3. การบริหารงานเขียนเพื่อจัดการภาวะวิกฤตหรือประเด็นร้อน

 • แนวคิดของการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
 • การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
 • การบริหารงานเขียนในภาวะวิกฤต

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

วุฒิบัตร

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

 1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
 2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สราวุธ บูรพาพัธ 

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2

ลำดับวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 66วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.การบริหารงานเขียนเพื่อการสื่อสารสราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การบริหารงานเขียนเพื่อการสื่อสาร (ต่อ)สราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การบริหารงานเขียนเพื่อจัดการภาวะวิกฤตหรือประเด็นร้อนสราวุธ บูรพาพัธ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเขียนสราวุธ บูรพาพัธ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2566


hotel

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน เข้าอบรม ณ โรงแรม

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1AEarly Bird
สมัครและชำระเงินภาย
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 66
5,0003505,350
แบบที่ 2ABest Deal
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 1-30 กันยายน 66
6,0004206,420
แบบที่ 3Aราคาปกติ 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 66
6,5004556,955
แบบที่ 4Aสมัครอบรม 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
สมัครและชำระเงินในใบเสร็จเดียวกัน
26,0001,82027,820
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
** กรณีผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม ต่ำกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นการอบรมระบบออนไลน์ทั้งหมดแทน โดยทีมงานจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน
zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1Bรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น4,0002804,280
แบบที่ 2Bสมัครอบรม 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน สมัครและชำระเงินในใบเสร็จเดียวกัน16,0001,12017,120
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์