fbpx

16 ก.พ. 67 นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร รุ่นที่ 2 (Creative Power for Comm. Campaign)

ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนกันได้ เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์
ปลุกไอเดียเพื่อออกแบบแคมเปญสื่อสารล้ำๆ ด้วยหลักสูตรนี้

ทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัวและพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สื่อสารเรื่องราวอย่างมีโดดเด่น และสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารให้ตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย อันเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารในปัจจุบัน


ความคิดสร้างสรรค์

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อแนวทางและรูปแบบการสื่อสารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สื่อแบบดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ จะหมดความสำคัญไป นักสื่อสารจำเป็นต้องพัฒนากระบวนความคิด เพิ่ม “ความสร้างสรรค์” เพื่อเสริมศักยภาพทั้งในด้านประเด็น การเล่าเรื่องราว รูปแบบ วิธีการและช่องทางการสื่อสาร ในการออกแบบแคมเปญการสื่อสารหรือแผนรณรงค์การสื่อสารให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การออกแบบและวางแผนการสื่อสาร คงจะไม่มีอีกแล้วที่นักสื่อสารจะสื่อสารข้อความเดียว รูปแบบเดียวกัน แต่เผยแพร่ในทุกช่องทาง เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ อาจไม่เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกต่อไป

ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบริหารจัดการแคมเปญสื่อสาร (Communication Campaign) ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 กระบวนการฝึกคิดสร้างสรรค์ประเด็น หรือ ข้อความสื่อสาร (Content) และกลยุทธ์สื่อสาร จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสังคมข่าวสารปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันสังคมให้เกิดกระแส เรื่องราว หรือการเรียนรู้ อีกทั้งต่อยอดในด้านการสื่อสารไปยังรูปแบบอื่นๆ ส่งผลให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงหลักการ แนวทางการพัฒนาความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเพื่อการออกแบบแคมเปญสื่อสาร (Campaign) เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

hotel

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส์ ซอยสุขุมวิท 26 หรือ
เลือกรับฟังบรรยายผ่าน Zoom

zoom meeting

โครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร

1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร

1.1 หลักการด้านความคิดสร้างสรรค์

1.2 การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์

1.3 กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อสร้างแคมเปญสื่อสาร

1.4 กลยุทธ์สื่อสารเชิงสร้างสรรค์

1.5 การพัฒนาแคมเปญสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

2. กิจกรรมฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

certificate of accredited expert

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

  1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง (จำนวน 1 วันเต็มหลักสูตร)

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สราวุธ บูรพาพัธ 

สราวุธ บูรพาพัธ

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หลักสูตร นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร

ลำดับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 67วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.หลักการด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์สราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อสร้างแคมเปญสื่อสารสราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.กลยุทธ์สื่อสารเชิงสร้างสรรค์สราวุธ บูรพาพัธ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การพัฒนาแคมเปญสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาสราวุธ บูรพาพัธ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567


hotel

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน
ณ โรงแรมสถานที่จัดงานเท่านั้น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1AEarly Bird
สมัครและชำระเงินภายใน
วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 66
5,0003505,350
  แบบที่ 2ABest Deal
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 1-31 มกราคม 67
6,0004206,420
  แบบที่ 3Aราคาปกติ สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 677,0004907,490
  แบบที่ 4Aสมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 67
ราคาต่อแพ็กเกจ
28,000
1,96029,960
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

** กรณีผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม ต่ำกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นการอบรมระบบออนไลน์ทั้งหมดแทน โดยทีมงานจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน


zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน
ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1BEarly Bird
สมัครและชำระเงินภายใน
วันนี้ ถึง 31 มกราคม 67
4,0002804,280
 แบบที่ 2Bราคาปกติ สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 675,0003155,315
  แบบที่ 3Bสมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 67
ราคาต่อแพ็กเกจ
20,000
1,40021,400
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์