fbpx

17 ส.ค. นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

วิเคราะห์ไว้ก่อน เรื่องสุ่มเสี่ยงชื่อเสียงองค์กร
แล้วคุณจะปลุกปั้น “ชื่อเสียง” ได้อย่างเป็นระบบในหลักสูตรนี้

สินทรัพย์ล้ำค่าที่สุดขององค์กร คือ ชื่อเสียง ใช้เวลายาวนานในการสร้าง แต่สูญสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหากจัดการไม่ดี เรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และแนวทางการบริหารจัดการ “ชื่อเสียง” อย่างมืออาชีพ


reputation maker

ชื่อเสียงขององค์กร นับเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าขององค์กรที่สุด เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่องค์กร ด้วยการนำมาซึ่ง กลุ่มลูกค้ารายใหม่ สร้างความสนใจแก่สื่อมวลชน ยังช่วยสร้างความรู้สึกอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ชื่อเสียงอันดีขององค์กร จะช่วยให้องค์กรสามารถฟันฝ่าวิกฤตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำให้แต่ละองค์กรต่างต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หนทางหนึ่งนั่นคือ การบริหารความเสี่ยงและสร้างชื่อเสียงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

ขณะเดียวกัน การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่องค์กรจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างดีที่สุด ด้วยการบริหารชื่อเสียงองค์กร เมื่อใดก็ตามองค์กรมีชื่อเสียงที่เหมาะสมจนสามารถสร้างพลพรรครักแบรนด์หรือองค์กรได้แล้ว เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้ จะเป็นแรงสำคัญในการปกปักษ์ ปกป้อง และรักษาแบรนด์หรือองค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การวางแผนและบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต* ก็เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจ การแสดงความรับผิดชอบ และการจัดการปัญหาอย่างชาญฉลาดทั้งในแง่การบริหารและชื่อเสียงขององค์กร ที่ผู้บริหารและนักการสื่อสารจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจในปัจจุบัน

* ข้อเสนอสำหรับหลักสูตรต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

หลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร และการบริหารชื่อเสียงองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร ป้องกันและลดความรุนแรงอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker) ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

1. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputation Risk Management)

1.1 แนวคิด ความหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

1.2 การวิเคราะห์ ประเมินผล การตอบสนอง และการสื่อสาร พร้อมกรณีศึกษา

2. การบริหารประเด็นความเสี่ยงหรือประเด็นสาธารณะ (Issue Management)

2.1 การสื่อสารเพื่อบริหารประเด็น ใครที่จะสื่อสารด้วยเมื่อเกิดประเด็นปัญหา

2.2 โครงสร้างของการสื่อสารเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กร

2.3 วิธีการสื่อสารในรูปแบบแตกต่างเพื่อเข้าถึงปัญหาและสร้างความเข้าใจ

3. การบริหารชื่อเสียงองค์กร (Reputation Management)

3.1 แนวคิดการบริหารชื่อเสียงองค์กร

3.2 การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบริหารชื่อเสียงองค์กร

3.3 ความท้าทายใหม่ในการบริหารชื่อเสียงองค์กรในยุค AI

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

certificate of accredited expert

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

  1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง (จำนวน 1 วันเต็มหลักสูตร)

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สราวุธ บูรพาพัธ 

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

กำหนดการ หลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

ลำดับวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 66วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กรสราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การบริหารความเสี่ยงและประเด็นสาธารณะสราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การบริหารชื่อเสียงองค์กรสราวุธ บูรพาพัธ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การบริหารชื่อเสียงองค์กรสราวุธ บูรพาพัธ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2566


hotel

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ณ โรงแรมสถานที่จัดงานเท่านั้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2566

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1AEarly Bird
สมัครและชำระเงินภาย
วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 66
4,5003154,815
  แบบที่ 2ABest Deal
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 66
5,0003505,350
  แบบที่ 3Aราคาปกติ สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 666,0004206,420
  แบบที่ 4Aสมัคร ท่าน แถมฟรี ท่าน
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 66
ราคาต่อแพ็กเกจ
24,000
1,68025,680
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2566

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 2Aรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น4,0002804,280
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์