fbpx

1-2 ส.ค. 67 นักสื่อสารดิจิทัล (Digital Communicator)

จัดการข้อมูล Big Data เสริมด้วย Marketing Automation
เพิ่มพลัง IO สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ปลุกสัมพันธ์ผู้บริโภคดิจิทัล
สื่อสารให้โดนใจด้วยกลยุทธ์ช่องทางที่ทันสมัย ด้วยหลักสูตรนี้

เทคโนโลยีด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาด ยกระดับความก้าวหน้าไปในแต่ละปี นักสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการตลาด จำเป็นต้องเรียนรู้ อัพเดท หลักการ แนวคิด แนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับธุรกิจที่แข่งขันอย่างเข้มข้น หลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรครอบคลุมการพัฒนาทักษะนักวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์สื่อสาร และกลยุทธ์ด้านดิจิทัล เพื่อการสื่อสารและการตลาด


นักสื่อสารดิจิทัล

ปัจจุบัน สังคมก้าวสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึก นึกคิดของผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนไปตามการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผู้บริโภคสามารถใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกมากขึ้น ตลาดก็แข่งขันดุเดือดมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับข้อมูลบนสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณตามการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดการด้านข้อมูล (IO) การโฆษณาชวนเชื่อ กลยุทธ์การสื่อสาร และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ ให้นักสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ และนักการตลาด เติบโตขึ้นเป็น นักสื่อสารดิจิทัล อย่างมืออาชีพในโลกดิจิทัลปัจจุบันและโลกปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงหลักการ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารและดิจิทัลที่จำเป็นต่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการสื่อสารเพื่อธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ

  • เจ้าของธุรกิจ
  • TRAINER ด้านการสื่อสาร
  • เจ้าหน้าที่การตลาด
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา
  • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

hotel

วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม หรือ
เลือกรับฟังบรรยายผ่าน Zoom

zoom meeting

โครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล

1. หมวดเสริมทักษะนักวางแผนเชิงกลยุทธ์

1.1 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking in Action)

1.2 จิตวิทยาการโน้มน้าวใจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Persuasive and Attitude Change)

2. หมวดกลยุทธสื่อสาร

2.1 การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Analytics)

2.2 การปฏิบัติการข่าวสารและโฆษณาชวนเชื่อ (IO and Propaganda)

2.3 กลยุทธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเผยแพร่ (Content and Channel Strategies)

3. หมวดกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

3.1 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล

3.2 การใช้เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการความรู้สึก ความต้องการ และสื่อสารกับผู้บริโภคยุคดิจิทัล (Marketing Automation and AI)

3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล (Digital Law)

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

certificate of accredited expert

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

  1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
  2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง (จำนวน 1 วันเต็มหลักสูตร)

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารจัดกิจกรรมบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่ง Senior Digital Manager ของ Nivea รับผิดชอบงานออกแบบ สร้างสรรค์ และสื่อสารการตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑ์นีเวีย รวมทั้ง เคยดำรงตำแหน่ง Vice President, IMKT, Ayudhaya Allianz C.P. Life รับผิดชอบด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิตัล อีกทั้งเคยเป็นผู้อำนวยการ Organization Communications & Development, AstraZeneca (Thailand) รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการพัฒนาองค์กรโดยรวม อันนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย, TrueLife web business & digital media platform ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ พัฒนารูปแบบวิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

ทั้งนี้ ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในหัวข้อ การสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ marketing for non marketer โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาการตลาด และการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ new media รวมถึง life style marketing นอกจากนี้ คุณเจตน์เมริน ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล Men’s Health Guys’ Challenge ตั้งแต่ปี 2007-2010

เจตน์เมริน จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการบริหารจัดการโครงการ ณ University of Washington

ปริญญา ชุมรุม 

ปริญญา ชุมรุม

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและสร้างแบรนด์ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหา หรือ Content เพื่อสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาด กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) บริษัทวิจัย นาโนเซิร์ช บริษัทสื่อการตลาดดิจิทัล คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอื่นๆ 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารให้แก่หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย สถานีโทรทัศน์ PPTV บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การประปานครหลวง เป็นต้น 

สราวุธ บูรพาพัธ 

สราวุธ บูรพาพัธ

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล

ลำดับวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 67วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking in Action)สราวุธ บูรพาพัธ
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.จิตวิทยาการโน้มน้าวใจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Persuasive and Attitude Change)สราวุธ บูรพาพัธ
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Analytics)เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.การใช้เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการความรู้สึก ความต้องการ และสื่อสารกับผู้บริโภคยุคดิจิทัล (Marketing Automation and AI)เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลำดับวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 67วิทยากรโดย
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
09.00-10.30 น.กลยุทธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเผยแพร่ (Content and Channel Strategies)ปริญญา ชุมรุม
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.การสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล (Digital Engagement)ปริญญา ชุมรุม
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.การปฏิบัติการข่าวสารและโฆษณาชวนเชื่อ (IO and Propaganda)สราวุธ บูรพาพัธ
14.30-14.45 น.รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล (Digital Law)สราวุธ บูรพาพัธ
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล register@aprtraining.com

ปิดรับสมัครวันที่ 26 กรกฎาคม 2567


hotel

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 2 วัน
ณ โรงแรมสถานที่จัดงานเท่านั้น
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1AEarly Bird
สมัครและชำระเงินวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 67
10,00070010,700
  แบบที่ 2ABest Deal
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันที่ 1-30 มิถุนายน 67
12,00084012,840
  แบบที่ 3Aราคาปกติ สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 6713,00091013,910
  แบบที่ 4Aสมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันนี้ ถึง 26 กรกฎาคม 67
ราคาต่อแพ็กเกจ
52,000
3,64055,640
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

** กรณีผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม ต่ำกว่า 10 ท่าน จะเปลี่ยนเป็นการอบรมระบบออนไลน์ทั้งหมดแทน โดยทีมงานจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน


zoom meeting

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครเต็มหลักสูตร 2 วัน
ผ่านระบบ Zoom Meeting เท่านั้น
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567

สนใจสมัครอบรมสมัครหลักสูตรเต็ม **
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567
ราคา/ท่าน/หลักสูตร (บาท)ภาษี 7%รวมทั้งสิ้น (บาท)
 แบบที่ 1BEarly Bird
สมัครและชำระเงินวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 67
8,0005608,560
 แบบที่ 2Bราคาปกติ สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 6710,00070010,700
  แบบที่ 3Bสมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่
วันนี้ ถึง 26 กรกฎาคม 67
ราคาต่อแพ็กเกจ
40,000
2,80042,800
** รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์