fbpx

24 พ.ค. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 4

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของงานของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น


บางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา กระทรวงสาธารณสุข กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เป็นต้น

กฎหมายสื่อสาร

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านพระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณา และประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ / TRAINER ด้านการสื่อสาร / บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

zoom meeting

ครั้งที่ 1 : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-14.30 น. บรรยายผ่าน Zoom

ครั้งที่ 2 : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-14.30 น. บรรยายผ่าน Zoom

ครั้งที่ 3 : วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-14.30 น. บรรยายผ่าน Zoom

ครั้งที่ 4 : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-14.30 น. บรรยายผ่าน Zoom

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law)

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

 • ด้านการโฆษณา
 • ด้านฉลาก
 • ด้านความปลอดภัย
 • ด้านสัญญา

2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • การโฆษณาอาหาร
 • เครื่องมือแพทย์

3. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 • โฆษณาสถานพยาบาล

4. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • การโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 • การโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • การโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

6. คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

 • แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์
 • แนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 • การโฆษณาสมุนไพร

8. กฎกระทรวง

 • ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม

9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist

วุฒิบัตร

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program : Expert and Specialist จะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร ได้แก่

 1. แบบทดสอบความรู้ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
 2. ชั่วโมงการฝึกอบรม จะต้องเข้าอบรมสัมมนาครบ 6 ชั่วโมง

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาและจะมีการประกาศรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ www.aprtrainnig.com/category/accredited-expert

สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1 ตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมแทน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สราวุธ บูรพาพัธ

clubhouse

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การสื่อสารบูรณาการณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบริหารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดและในเครือ เป็นต้น 

บทบาทในฐานะวิทยากรที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการสื่อสารภาวะวิกฤตให้แก่หน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท ซินเจนทา คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นต้น

สราวุธ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสื่อสารแบบบูรณาการ และปริญญาตรี ด้านการประชาสัมพันธ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law Series)

ลำดับรายการการสมัคร
ครั้งที่ 1 : 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00-14.00 น.
กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 1คลิกสมัคร
แล้วพิมพ์ในช่อง Chat ว่า
สมัครอบรมข้อความโฆษณา
ครั้งที่ 2 : 23 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 2คลิกสมัคร
แล้วพิมพ์ในช่อง Chat ว่า
สมัครอบรมกฎหมายสื่อสาร
ครั้งที่ 3 : 16 มกราคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 3คลิกสมัคร
แล้วพิมพ์ในช่อง Chat ว่า
สมัครอบรมกฎหมายโฆษณา
ครั้งที่ 4 : 24 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 4คลิกสมัคร
แล้วพิมพ์ในช่อง Chat ว่า
สมัครอบรมกฎหมาย
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 575 2415-7 ต่อ 15-16

หรือกรอกรายละเอียดจัดส่งมาที่อีเมล์ register@aprtraining.com