fbpx

เทคนิคการเขียน 4.0 เพื่อการสื่อสารและการตลาด (PR Writing Mastery 4.0)

การเขียนข่าวอาจจะไม่ยาก แต่เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์นี่สิยาก
เขียนบทความแบบไหน ถึงจะโดนใจสื่อ ณ ปัจจุบัน
พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเขียนในสื่อออฟไลน์ 
และบนสื่อออนไลน์จาก 
Online Publisher มืออาชีพ

เทคนิคการเขียน

เมื่อตลาดและเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ยุค 4.0 รูปแบบการสื่อสารก็ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 เช่นกัน จนทำให้เกิดปริมาณเนื้อหา ข้อมูลอย่างมากมายบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ส่งผลต่อการพิจารณาและรับเลือกสารของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาเนื้อหา หรือ Content กลายเป็นแนวทางหลักของการขับเคลื่อนแผนการสื่อสารการตลาด ขณะเดียวกัน แนวทางการเขียน เรียบเรียง และร้อยเรื่องราวของเนื้อหากลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น

ข่าวแจกที่ในอดีตเคยว่ายากแล้ว ปัจจุบัน ยิ่งยากกว่า ถึงเวลาที่นักสื่อสาร จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ การเขียนข่าว ให้ทันต่อยุคสมัย รวมทั้ง การสร้างสรรค์บทความในหลากหลายรูปแบบ กลายเป็นสิ่งสำคัญ เพราะบทความที่ดีตอบโจทย์ความสนใจผู้บริโภคจะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคม สร้างกระแส หรือจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ทั้งองค์กร ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย หรือประเทศชาติได้ 

ที่สำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาบนสื่อออนไลน์จากOnline Publisher ตัวจริง ที่จะมาแนะนำเทคนิค วิธีการ แนวคิด เพื่อสร้างเนื้อหาที่จูงใจผู้อ่าน ตอบโจทย์แบรนด์ และส่งเสริมสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักการสื่อสารเข้าใจถึงความสำคัญของการเขียน เทคนิค วิธีการเขียนในรูปแบบต่างๆ ที่จะสร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการของสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  1. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
  2. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนบทความ 
  3. การวางแผน การพัฒนา และเทคนิคการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาบนสื่อออนไลน์