fbpx

เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์บนสื่อออนไลน์ (Strategic Online Communication)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
กระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ 
และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

สื่อสารเชิงกลยุทธ์

ยุคสมัยนี้ อะไรก็หนีไม่พ้น เทคโนโลยี เมื่อ Internet of Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนมากขึ้น กระแสดิจิทัลจึงร้อนแรง จนทำให้นักสื่อสารต้องหันมามองว่า อะไรกำลัง In และอะไรกำลัง Out 

โดยเฉพาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สื่อสังคมออนไลน์ที่ประหนึ่งกำลังครองโลก อย่าง FACEBOOKได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ระบบถ่ายทอดสดหรือ Live Streaming หรือ Broadcasting ระบบแสดงผลแบบเสมือนจริง 360 องศา Virtual Reality ซึ่งทุกคนสามารถชมภาพเสมือนจริงได้ผ่านหน้าจอแล้ว หรือ การเพิ่มรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เป็นต้น

ขณะเดียวกันในด้านธุรกรรมการเงิน เกิดแนวคิดที่เรียกว่า FINtech เป็นการผสมผสานการเงินกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้เงินของผู้บริโภคไปในทิศทางใหม่ ไม่ว่า จะเป็นการใช้ E-wallet หรือระบบ Paypal หรือระบบ Bitcoins ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศ เป็นต้น

ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วน ผู้ส่งสารหรือนักสื่อสารก็ต้องเปิดโลกทัศน์ใหม่ และทำความเข้าใจกับระบบและกระบวนการคิด เนื้อหาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้เหมาะสม ที่สำคัญทุกสิ่งไม่ได้อยู่แต่ในโทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์อีกต่อไป เพราะช่องทางการสื่อสาร ก็เปลี่ยนใหม่ ทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนหน้าจอสี่เหลี่ยมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทบเบล็ด เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS, Andriod และอื่นๆ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญคือ การเตรียมรับมือกับผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องเข้าใจกระบวนการคิดและตัดสินใจซื้อให้มากยิ่งขึ้น และวางกรอบหรือแผนการสื่อสารให้สามารถชี้นำแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด การตัดสินใจ รูปแบบเนื้อหา การนำเสนอ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา 

 1. กระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภคสื่อออนไลน์
 2. กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา
  1. การแบ่งกลุ่มเนื้อหาและประเภท
  2. การวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหา
  3. ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่เนื้อหา
  4. เทคนิคการสร้าง Signature Page  
 3. การบริหารจัดการเนื้อหาให้สอดคล้องกับกระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภคสื่อออนไลน์
 4. การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและตอบโจทย์ขององค์กรได้ดีที่สุด
 5. เทคนิคการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษา