fbpx

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

ในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ ทุกองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางและผลักดันตนเอง ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขันทางธุรกิจ แต่อุปสรรคหนึ่งที่สร้างความถดถอยต่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ความขัดแย้ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กร

บริหารความขัดแย้ง

ดังนั้น จะทำอย่างไรให้สามารถสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามได้ รวมถึงการสร้างเจตนารมย์ร่วม การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างทัศนคติที่ดี การสร้างความสมดุล เพื่อขับเคลื่อนกำลังพลไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งภายในและระหว่างองค์กรได้นั้น หนทางหนึ่งนั่น คือ เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจศึกษา และสามารถนำประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี พร้อมเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การสื่อสารบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล ในที่ทำงาน และระหว่างองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลักสูตร

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง นี้ จึงได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจ และแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มเป้าหมายจะมีความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร ใช้เป็นเทคนิคในการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถนำแนวทางและหลักปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โครงสร้างเนื้อหา

การวิเคราะห์หาจุดพร่องของการสื่อสารสำหรับผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งภายในและระหว่างองค์กร

  • เนื้อหาครอบคลุม การวิเคราะห์จุดพร่องของการสื่อสารที่สร้างความขัดแย้งภายในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงานภายในองค์กร และการวิเคราะห์จุดพร่องของการสื่อสารที่สร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กร

การสร้างเจตนารมย์ร่วมกันและแนวทางในการเข้าใจตรงกัน

  • เนื้อหาครอบคลุม การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง เพื่อปรับทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในองค์กร และการสร้างความเข้าใจในงานร่วมกันระหว่างองค์กร

เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้ง

  • เนื้อหาครอบคลุม เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อขับเคลื่อนกำลัง คน ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การปลอบใจ การปล่อยให้มีการแก้ปัญหาเอง การสอดแทรกของฝ่ายที่สาม การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า การไกล่เกลี่ย การลดความกดดัน เป็นต้น