fbpx

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น ต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
ประเด็นเนื้อหา การนำเสนอ และกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

การวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อแนวทางและรูปแบบการสื่อสารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สื่อแบบดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ จะหมดความสำคัญไป นักสื่อสารจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดเสียใหม่ ประเด็น จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะสื่อสารในแต่ละช่องทาง หรือ ช่องทาง จะเป็นตัวกำหนด ประเด็นที่จะสื่อสารใหม่ เพราะช่องทางสื่อสารแต่ละอย่าง มีความแตกต่างทั้งในแง่ลักษณะและรูปแบบ คงจะไม่มีอีกแล้วที่นักสื่อสาร จะสื่อสารข้อความเดียวแต่เผยแพร่ในทุกช่องทาง เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ อาจไม่เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกต่อไป

ดังนั้น การวางแผนสื่อสาร โดยพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาผสมผสานอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ จะช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการบริหารการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

แบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนการบรรยาย ระยะเวลารวม 3 ชั่วโมง
เทคนิคการวางแผนสื่อสารบนสื่อออนไลน์และออฟไลน์
• ภาพรวมการสื่อสาร
• การบริหารเครื่องมือบนสื่อออนไลน์ เทคนิค และวิธีการ
• การพัฒนาแผนสื่อสาร

ส่วนการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลารวม 3 ชั่วโมง
การแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์และนำเสนอ
โดยแบ่งผู้เข้าอบรมสัมมนาออกเป็น กลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มดำเนินการตามโจทย์ที่ได้กำหนดให้ และนำเสนอแผนงานดังกล่าวในตอนท้าย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ อันนำไปสู่การประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต