fbpx

เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

ใครๆ ก็สามารถพูดได้ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาและสาระ สามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจและจบท้ายได้อย่างน่าประทับใจ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ภาวะความกดดันในสถานการณ์

เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน

การวางแผนจัดการกับเนื้อหา ความประหม่า การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จำเป็นต่อนักสื่อสารที่จะต้องขึ้นกล่าวหรือพูดในที่ประชุมชน หรือ พื้นที่สาธารณะ โดยไม่เกิดความประหม่า ตระหนก หรือหลงประเด็น โดยหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การฝึกฝนและเตรียมพร้อม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วิธีการวางโครงสร้างเนื้อหา และนำเสนอเนื้อหาผ่านการพูดในที่สาธารณะ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

แบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนการบรรยาย ระยะเวลารวม 3 ชั่วโมง
เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน
1. องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการในการพูดในที่ประชุมชน
2. โครงสร้างการพูด
3. การเตรียมเนื้อหาสาระ
4. ประเภทของการพูดในที่ประชุมชน
5. การเตรียมตัวสำหรับการพูด ด้านเนื้อหา และบุคลิกภาพ
6. ภาษากายที่ต้องระมัดระวังในการพูดบนเวที
7. ลักษณะการพูดที่ดี
8. กลวิธีในการชนะความประหม่า
9. เรียนรู้ข้อบกพร่องในการพูด 9 ประการ จากภาพยนตร์สาธิต*
10. เทคนิคการตอบคำถามประเด็นสาระสำคัญ

ส่วนการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลารวม 3 ชั่วโมง
การแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ หรือ ฝึกปฏิบัติรายบุคคล โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหรือบุคคลดำเนินการตามโจทย์ที่ได้กำหนดให้ และนำเสนอ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ อันนำไปสู่การประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต