fbpx

เทคนิคการบริหารและนำเสนอเนื้อหาอย่างมืออาชีพ CONTENT – PRESENTATION Management and Techniques

ดังสุภาษิตไทยที่ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี หมายความไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อใดก็ตาม คุณได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเพียงพอ จนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี ก็เหมือนกับคุณได้รับ ปริญญาตรี ทว่าเมื่อคุณสามารถคิด วิเคราะห์ คำนวณได้ เชิงตรรกะ เป็นเหตุผล นั่นย่อมแสดงว่า คุณได้รับ ปริญญาโท แล้ว แต่เมื่อใดก็ตาม คุณสามารถนำเสนอ ถ่ายทอด หรือสื่อสารได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่ต่างจากคุณได้รับ ปริญญาเอก เพราะนั่นหมายถึง คุณมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม โดยสามารถวิเคราะห์ประมวลผลได้ และสามารถสื่อสารแนะนำหรือโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นรับฟังและเข้าใจได้นั่นเอง 

เทคนิคการนำเสนอ

เช่นเดียวกับองค์กรในสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันปัจจุบัน ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ และสื่อสารเจรจาได้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้ด้วยดี ด้วยความรู้และความสามารถของบุคลากรในแต่ละองค์กรปัจจุบันอาจไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก หากแต่สิ่งสำคัญนั่นคือ ความสามารถในการนำเสนอหรือสื่อสารต่างหากที่เป็นปัจจัยทำให้ผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานหรือองค์กรมีความแตกต่างกัน เพราะบุคลากรไม่เพียงแต่ต้องสื่อสาร นำเสนอ กับบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น ยังต้องสื่อสาร นำเสนอกับบุคคลภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า คู่แข่ง พันธมิตรธุรกิจ หรือกลุ่มลูกค้าด้วย  

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักสื่อสารหรือบุคลากรขององค์กรเข้าใจเกมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของคุณในการนำเสนองาน การวิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง การวางแผน บริหารและจัดการเนื้อหา สร้างเรื่องราวในการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ เป็นต้น การใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง พร้อมฝึกทักษะการนำเสนอโดยใช้ทั้งการพูด ภาษากาย เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอของคุณให้โดนใจผู้ฟัง และได้เนื้อหาที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคการจัดการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และนำเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลสัมฤทธิในการดำเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. การเตรียมเนื้อหาสาระเพื่อการนำเสนอ
  1. การวิเคราะห์เนื้อหา
  2. การวางแผน พัฒนาและจัดการเนื้อหา
  3. การส่งเสริมเนื้อหาด้วยเครื่องมือและวิธีการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
 2. เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา
  1. การเตรียมนำเสนอ
  2. การวางโครงสร้างนำเสนอ
  3. เทคนิคและแนวทางในการนำเสนอ
  4. เทคนิคการจบการนำเสนอให้ประทับใจ
  5. เทคนิคในการตอบคำถาม ช่วงคำถาม-คำตอบ