fbpx

ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน อบรม 1 วัน (How to deal with the media)

สื่อมวลชน ในฐานะสื่อกลางผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรธุรกิจหรือบุคคลไปยังกลุ่มสาธารณชนต่างๆ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเอง ต่างมีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยอยู่แล้ว ผู้บริหารและนักสื่อสารองค์กรธุรกิจเอง ต่างก็มีความต้องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรเช่นกัน

การสื่อสารกับสื่อมวลชน

ดังนั้น การสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน จึงเป็นการประสานงานร่วมมือและเกื้อกูลกันในด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่ กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสาร การให้สัมภาษณ์ การตอบข้อสงสัยหรือซักถาม อันนำมาซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชน ส่งผลต่อการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารระดับสูง และโฆษกองค์กร เกี่ยวกับสื่อมวลชนไทย และต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อมวลชน ข้อมูลที่สื่อมวลชนต้องการ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอดจนลักษณะผู้สื่อข่าวไทย
 3. เพื่อเข้าใจแนวทางการให้สัมภาษณ์ ตอบคำถามแก่สื่อมวลชน
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฉะนั้นจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะโดยการฝึกวิเคราะห์และบริหาร เพื่อจัดเตรียมเป็นประเด็นสื่อสาร ให้สามารถตอบคำถามของสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมสัมมนา

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน รวมการฝึกอบรม 6 ชม.

ภาคแรก (3 ชม.) จะเป็นการบรรยายทฤษฎี

 • สรุปสถานการณ์สื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน
  • ธรรมชาติสื่อมวลชน และลักษณะสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน
  • ความต้องการของสื่อมวลชน
  • ลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน
  • แนวทางการประสานงานกับสื่อมวลชน
  • สิ่งที่ควรและไม่ควรในการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน
 • การเตรียมความพร้อม การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
  • กฎเหล็กการให้สัมภาษณ์
  • การตีกรอบประเด็น
  • การจัดเตรียมข้อความหลัก
  • การคาดเดาคำถาม
 • เทคนิคการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
 • แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในสถานการณ์ต่าง ๆ
  • หลักปฏิบัติระหว่างการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
  • สถานการณ์ที่อ่อนไหว (sensitive situation)
  • คำถามที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (unanticipated questions)
  • สถานการณ์ที่ไม่เป็นมิตร (hostile situation)

ภาคสอง (3 ชม.) การฝึกปฏิบัติ