fbpx

ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making)

“บริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องคุณภาพกับคู่แข่ง และไม่ได้แข่งขันในเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือบริการกับคู่แข่งด้วย แต่เป็นการแข่งขันในเรื่อง ชุดความคิด หรือ Mindset ของบุคลากรในองค์กรกับบุคลากรของคู่แข่งมากกว่า ดังนั้น ชุดความคิด หรือ Mindset ของบุคลากรในองค์กร เป็นตัวกำหนดความสามารถขององค์กร นั่นเอง” 

Harvard Business School 
ทักษะการตัดสินใจ

การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ จุดวิกฤตที่สุดในการปรับปรุงองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของบุคลากรในองค์กร

หลักสูตรพัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จะเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดวิกฤตดังกล่าว และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ทุกปัญหาที่ยากและซับซ้อนต่าง ๆ จะถูกแยกส่วนออกมาให้สามารถวิเคราะห์และจัดการได้

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดให้สามารถจำแนกองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อระบุต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นี้ จึงได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้สมเหตุผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลที่กระจ่างชัด เพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยมีเทคนิควิธีคิดที่ถูกต้องและทรงประสิทธิภาพ

โครงสร้างเนื้อหา

1. ความหมายและความสำคัญและประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์

2. องค์ประกอบและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Fish Bone diagram (อันนี้ตัวอย่าง)

3. กระบวนการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ความแตกต่างระหว่างปัญหางานและปัญหาคน เครื่องมือในการแก้ปัญหา (การสังเกต การเก็บข้อมูล การระดมสมอง แผนที่ทางความคิด และแผนภูมิต่าง ๆ ) 

4. การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เทคนิคการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ แบบจำลองการตัดสินใจ และรูปแบบการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

แนวทางการฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนำไปสู่การแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝีกการคิดวิเคราะห์แจงแจงถึงต้นเหตุ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจำแนกและตีความจนสามารถมองเห็นภาพย่อย และภาพรวมของสถานการณ์ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป 

รูปแบบ  

จัดแบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 10 คน/กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มกำหนดประเด็นปัญหาที่พบในการทำงานจริง จากนั้นช่วยกันระดมความคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย ค้นหาสาเหตุหลักของปัญหา ให้ระดมความคิดช่วยกันหาทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อได้ทางเลือกแล้วให้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการคลี่คลายปัญหานั้นให้ดีขึ้น

ประเด็นสำคัญของกิจกรรม 

การตระหนักรู้ความสำคัญในการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและกว้างขวาง ครบทุกมิติ การฝึกให้มีหลักคิดที่ละเอียดรอบคอบ และแจกแจงจนกระจ่างทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ครบถ้วน จนทำให้ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง มาขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม จะต้องมาจากการตัดสินใจที่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักอ้างอิง