fbpx

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(Corporate Social Responsibility : CSR) คือ ความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลอย่างรอบด้านนับตั้งแต่บุคลากรภายในองค์กร ไปถึงครอบครัวของบุคลากร ชุมชนและสังคม ด้วยความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น 
ที่มา : World Business Council Sustainable Development, the World Bank (2002)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลังจากทั่วโลกประสบปัญหาพิษเศรษฐกิจและโรคระบาด COVID-19 หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับแนวคิด การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน หรือ Creating Shared Value (CSV) หนึ่งในหนทางที่สามารถสร้างประโยชน์กับสังคมได้อย่างยั่งยืนและอาจตอบโจทย์กับธุรกิจมากกว่า CSR เนื่องจากการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบจากการร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ การที่องค์กรและสังคมมีคุณค่าร่วมกัน จะส่งผลให้เมื่อสังคมโต ธุรกิจก็เติบโต หรือหากธุรกิจเติบโต สังคมก็ย่อมเติบโตตามไปด้วย อันเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainable Business) และการพัฒนาสังคม (Social Development) ไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง

ขณะเดียวกัน ในการสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน จำเป็นต้องใช้บุคลากรภายในขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ หรือแม้แต่บุคลากรส่วนต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี โดยหนึ่งในหัวใจสำคัญคือ การสร้างภาพแห่งความประทับใจ (First Impression) ด้วยบุคลิกภาพในการนำเสนอหรือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอกขององค์กร

“คําพูดบอกแค่เพียงเรื่องราว แต่ภาษาร่างกายบอกเล่าทุกรายละเอียด” ผลการวิจัยของ Dr. Albert Mehrabian พบว่า ร้อยละ 55 ของคนเราสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย ร้อยละ 33 สื่อสารผ่านน้ำเสียง โทนเสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ใช้สื่อสารผ่านคําพูดหรือถ้อยคํา เช่นเดียวกับ ประสาทสัมผัสที่คนเรามักใช้ตัดสินหรือพิจารณาผู้อื่นมากที่สุดคือ ร้อยละ 82 คือ การมอง ร้อยละ 11 คือ การฟัง และร้อยละ 7 ประสาทสัมผัสอื่นๆ โดยมีกฎเหล็กสำคัญเมื่อพบปะกับคนใหม่ๆ ที่ขอเรียกว่า 7 วิ ประจัญบาน หมายความว่า เมื่อพบกันครั้งแรกบุคคลจะใช้เวลาเพียง 7 วินาที ประเมินคู่สนทนาหรือผู้ที่พบเป็นครั้งแรกว่า Work หรือ Worst! 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรขององค์กร

 1. เข้าใจแนวคิด การดำเนินงาน และกรณีศึกษาตัวอย่างของ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน รวมทั้ง 
 2. สามารถนำหลักการ แนวทาง และตัวอย่างด้านบุคลิกภาพสื่อสาร ไปประยุกต์ปรับใช้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจ และสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย อันนําไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจต่อไป

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)
  1. แนวคิด หลักเกณฑ์ การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ความสำคัญและประโยชน์ของ การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน หรือ Creating Shared Value (CSV)
  3. กลวิธี การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน
  4. กรณีศึกษา การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ขององค์กร
  1. ภาพรวมการสื่อสารสำหรับบุคลากรในธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ในฐานะนักสื่อสาร
  2. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ขององค์กร
   1. รูปลักษณ์ (Appearance)
   2. การสื่อสารทั้งในด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษา (Verbal and Non-Verbal Communication)
   3. จิตวิทยาในการเข้าสังคม (Social Psychology)