fbpx

การพัฒนาทักษะและเทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรภายในองค์กร (In-House Professional Facilitator and MC)

ปัจจุบัน หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการสร้างบุคลากรภายในให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการให้กับบุคลากรภายในขององค์กรเอง

พิธีกร

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) และเข้าใจ(Knowledge) จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ได้ จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในแต่ละการเรียนรู้ จำเป็นต้องมี วิทยากรและพิธีกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด ความสร้างสรรค์ คอยขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้อยู่เบื้องหลัง

วิทยากรและพิธีกร จึงถือได้ว่าเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ การเป็นวิทยากรและพิธีกร ล้วนมีบทบาทที่แตกต่างกันไป โดย วิทยากร จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่เรียนรู้ นำไปสู่ประกายความคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมนั้น ๆ ส่วน พิธีกร จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ประสานเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามลำดับรายการ สร้างบรรยากาศและเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายในงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการดำเนินกิจกรรม ดังนั้น วิทยากรและพิธีกร จำเป็นต้องมีทักษะและเทคนิคในการสื่อสาร การเตรียมตัวและฝึกฝน เรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กร
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะในการสื่อสาร เพื่อการนำเสนอและการบรรยายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นวิทยากรและพิธีกรอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมฝึกปฏิบัติ
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน การบรรยายเนื้อหา และการฝึกปฏิบัติ

กรอบเนื้อหาการบรรยาย

 • ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้เป็นวิทยากรและพิธีกร
 • บทบาทและหน้าที่ของการเป็นวิทยากรและพิธีกร
 • คุณสมบัติที่ดีของการเป็นวิทยากรและพิธีกร
 • ทักษะการสื่อสารเพื่อการนำเสนอและบรรยายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพูดในที่สาธารณะ
  • บุคลิกภาพของวิทยากรหรือผู้นำเสนอ
  • เทคนิคการนำเสนอประกอบการพูด
  • วิธีการแก้ไขความประหม่า ตื่นเต้น
  • เทคนิคการตอบข้อซักถาม
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร ”เก่ง กล้า หน้าเวที และหน้าไลฟ์” 
  • การสร้างตัวตนของตนเองในการนำเสนอ และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Authentic Personality)
  • เทคนิคการสื่อสารกับผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมงาน
  • แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แนวทางการฝึกปฏิบัติ

แบ่งการฝึกปฎิบัติเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ฝึกปฏิบัติรวม ฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม และฝึกปฏิบัติรายบุคคล