fbpx

การบริหารสื่อสารองค์กร

การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ เห็นได้จากวิวัฒนาการด้านการสื่อสาร มนุษย์พยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ ล้วนเกิดจากความพยายามต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการสื่อสารไม่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งแล้ว เครื่องมือและวิธีการสำหรับการสื่อสารต่าง ๆ เหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน แต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้น การสื่อสารก็ยิ่งมีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 

การบริหารสื่อสารองค์กร

การสื่อสาร มีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมในหลายด้าน อาทิ ด้านชีวิตประจำวัน ทุกคนต้องสื่อสารกับตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร ด้านสังคม การสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มคนในครอบครัว สังคม ชุมชน จนถึงประเทศ ทั้งในแง่กระบวนการ กฎเกณฑ์ การถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นการบูรณาการสื่อสารในหลายลักษณะและรูปแบบเพื่อให้กิจการหรือองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ด้านการเมือง กิจกรรมการเมืองการปกครองต้องใช้การสื่อสารทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โน้มน้าวใจ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ด้านการเมืองต่างประเทศ มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการค้า การทหาร สนธิสัญญา ฯลฯ

ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะโดยการฝึกวิเคราะห์ การวางแผน จัดเตรียมและเผยแพร่ประเด็นสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารภายนอกองค์กร
  • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการสื่อสาร (Employee  Engagement)
  • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวางแผนสื่อสาร 
  • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดทำประเด็นข่าว และเขียนข่าว

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมฝึกปฏิบัติ

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน การบรรยายเนื้อหา และการฝึกปฏิบัติ

กรอบเนื้อหาการบรรยาย

  1. แนวคิดการสื่อสาร และการบริหารสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วม และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการสื่อสาร
  3. แนวคิดการวางแผนการสื่อสาร และกระบวนการวางแผนการสื่อสาร
  4. การจัดทำประเด็นข่าวเพื่อสร้าง “ความเชื่อ ความชอบ และช่วยเหลือ”
  5. แนวทางการเขียนข่าวหรือบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์

แนวทางการฝึกปฏิบัติ

แบ่งการฝึกปฎิบัติเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ฝึกปฏิบัติรวม ฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม และฝึกปฏิบัติรายบุคคล