fbpx

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk Management)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
กระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ 
และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

ความเสี่ยงชื่อเสียงองค์กร

ชื่อเสียงขององค์กร นับเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าขององค์กรที่สุด เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่องค์กรด้วยการนำมาซึ่ง กลุ่มลูกค้ารายใหม่ สร้างความสนใจแก่สื่อมวลชน ยังช่วยสร้างความรู้สึกอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ชื่อเสียงอันดีขององค์กร จะช่วยให้องค์กรสามารถฟันฝ่าวิกฤตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำให้แต่ละองค์กรต่างต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หนทางหนึ่งนั่นคือ การบริหารความเสี่ยงชื่อเสียงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

ขณะเดียวกัน แม้ว่าองค์กรจะเตรียมการสื่อสารภาวะเสี่ยงต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด ก็สามารถเกิดขึ้นและนำไปสู่ “วิกฤตขององค์กร” ได้ในที่สุด แนวทางสำคัญที่จะช่วยผลิกฟื้นวิกฤตการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างดีที่สุด คือ การวางแผนและบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต* อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจ การแสดงความรับผิดชอบ และการจัดการปัญหาอย่างชาญฉลาดทั้งในแง่การบริหารและชื่อเสียงขององค์กร ที่ผู้บริหารและนักการสื่อสารจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจในปัจจุบัน

* ข้อเสนอสำหรับหลักสูตรต่อไปในอนาคต

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฉะนั้นจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะโดยการฝึกวิเคราะห์หาความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร เพื่อเตรียมแผนการรองรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปพัฒนาและขยายผลต่อไปได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในประเด็นดังกล่าว ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา 

  • ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputation Risk Management)

เนื้อหา แนวคิด ความหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร การวิเคราะห์ ประเมินผล การตอบสนอง และการสื่อสาร (Reputation Risk : Assessment, Response and Communication) พร้อมกรณีศึกษา

  • การบริหารประเด็นความเสี่ยงหรือประเด็นสาธารณะ (Issue Management)

เนื้อหา  การสื่อสารเพื่อบริหารประเด็น ใครที่จะสื่อสารด้วยเมื่อเกิดประเด็นปัญหา โครงสร้างของการสื่อสารเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กร วิธีการสื่อสารในรูปแบบแตกต่างเพื่อเข้าถึงปัญหาและสร้างความเข้าใจ

  • การฝึกปฏิบัติ     

การบริหารความเสี่ยงชื่อเสียงขององค์กรฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ฝึกปฏิบัติที่เน้นเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้มา เป็นขบวนการที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารประเด็นความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร และสามารถนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานและบริหารการสื่อสารในชีวิตประจำวัน