fbpx

การบริหารความสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร

เรียนรู้เทคนิค บริหารความสัมพันธ์และบริหารบุคคล ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เสริมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

การบริหารความสัมพันธ์

กลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และวิธีการเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้วยเทคนิคการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการบุคคลในแต่ละประเภท โดยใช้กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กรให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มเป้าหมายจะมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและเข้าใจบุคคลอื่น ด้วยกลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นแนวทางและหลักปฏิบัติประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมฝึกปฏิบัติ

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน การบรรยายเนื้อหา ประมาณ 3 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติ ประมาณ 3 ชั่วโมง

  1. การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร หรือ Internal Communication Technique
    เนื้อหาครอบคลุม การพัฒนาโครงสร้างและทิศทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เทคนิคการพัฒนาการสื่อสารให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและกระตุ้นให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • เทคนิคสร้างความผูกผันกับพนักงาน หรือ Employee Engagement Technique
    เนื้อหาครอบคลุม วิเคราะห์ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงของภาวะผูกผันของพนักงาน (Employee Engagement) เทคนิคการพัฒนาพนักงานภายในองค์กรให้เป็นSpokesperson และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมถึงการวางกลยุทธ์สื่อให้เหมาะสมกับการสื่อสารภายในองค์กร วิธีการสื่อสารแบบใหม่ที่ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้และพฤติกรรมของพนักงาน