fbpx

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนภาษี 200%

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนทางภาษี 200% ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ซึ่งการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้

การยื่นเรื่องภาษี

1. กรณีบริษัทจัดฝึกอบรมขึ้นเองหรือจ้างจัดบริษัทฝึกอบรมสัมมนามาจัดฝึกอบรมให้ (In-house Training)
2. กรณีส่งบุคลากรไปรับการฝึกกับบริษัทฝึกอบรมสัมมนา สถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (Public Training)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย มีการจ่าย ค่าจ้าง มีการทำสัญญาจ้างแล้ว (แม้บุคลากรนั้นจะเข้ามาทำงานในวันแรก หรือเป็นช่วงทดลองงานก็ตาม)

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อยภาษี กรณี PUBLIC TRAINING

กรณีส่งบุคลากรไปรับการฝึกกับบริษัทฝึกอบรมสัมมนา สถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (PUBLIC TRAINING) มีข้อสรุปดังนี้

1. คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ คลิกดาวน์โหลด แบบ ฝย / ฝป 1

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิกดาวน์โหลด แบบ ฝย / ฝป 2-2

3. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

4. เอกสารกำหนดการอบรมหลักสูตร

5. เอกสารการอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

6. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

7. วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม

เงื่อนไขของสถานประกอบการ-สถาบันที่จัดฝึกอบรม (Public Training)

สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
กรณีของเอพีอาร์ เทรนนิ่ง สามารถขอหนังสือรับรองบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้ สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้จากทีมงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่นำมายื่นประกอบ มีดังนี้

• ค่าธรรมเนียมเข้าอบรมหรือค่าลงทะเบียน
• ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสองเที่ยวยกเว้นค่าเครื่องบิน
• ค่าเช่าที่พักเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในกรณีสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่ได้จัดสถานที่พักให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม