fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

creative power

การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรได้แก่ 1) ได้รับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแบบทดสอบความรู้ และ 2) เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตร โดยมีรายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist ดังต่อไปนี้

ผู้ได้ที่รับวุฒิบัตร

ลำดับชื่อและสกุลวุฒิบัตร
1ภาสิกา นาเมืองรักษ์ดาวน์โหลด
2ปิยะพร เตชาพลาเลิศดาวน์โหลด
3รุ่งนภา แก้วใจ ดาวน์โหลด
4รวีฉาย อรรถโกศลศุรดีดาวน์โหลด
5จันทร์นภา เอี่ยมละออดาวน์โหลด
6ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี  ดาวน์โหลด
7สรชา ไววรกิจดาวน์โหลด
8สุรียพัชร์ พุ่มน้ำเย็นดาวน์โหลด
9ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ดาวน์โหลด
10สโรชา สมศักดิ์ ดาวน์โหลด

ประเมินผลหลักสูตรการอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 95 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 95 คะแนน จาก 100 คะแนน

แบ่งเป็น คุณสราวุธ บูรพาพัธ ได้รับ 95 คะแนน จาก 100 คะแนน
และ คุณปริญญา ชุมรุม ได้รับ 95 คะแนน จาก 100 คะแนน

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม

วิทยากร สราวุธ บูรพาพัธ

เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ
เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ
เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ

วิทยากร ปริญญา ชุมรุม

เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ
เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ

เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ