fbpx

ความแตกต่างระหว่างประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ

เอกสารรับรองของเอพีอาร์ อบรมสัมมนา ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรองของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โดยกำหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่

  • ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม (Certificate of Attendant)
  • วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ (Certificate of Accredited Expert)

ตามความหมายของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุความหมายไว้ดังนี้

certificate of attendant


“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า เอกสารแสดงว่าบุคคลได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้น ดังนั้น ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม (Certificate of Attendant) จึงให้ความสำคัญในส่วนการเข้าร่วมอบรมครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรได้กำหนด

certificate of accredited expert

“วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ” (Certificate of Accredited Expert) หมายความว่า เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาใช้กับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีการทดสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางการศึกษาของบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ สถาบันจัดการฝึกอบรมระยะสั้นและทดสอบทางการศึกษา เพื่อวัดความรู้ความสามารถของบุคคลว่ามีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามเวลาที่สถาบันกำหนดแล้ว และเสร็จสิ้นการทดสอบทางการศึกษานั้นแล้ว สถาบันจึงดำเนินการมอบวุฒิบัตรให้ได้

โดยสรุป ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม (Certificate of Attendant) สามารถให้ได้ทันทีเมื่อเข้าอบรมครบถ้วน แต่วุฒิบัตร (Certificate of Accredited Expert) สามารถให้ได้ต่อเมื่อเข้าอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบนั่นเอง