fbpx

ม.แม่ฟ้าหลวง เดินหน้าพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ดิจิทัล พร้อมสู่การเป็น The University for Well-being and Sustainable Future

แม่ฟ้าหลวง จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร “การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล” เตรียมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เดินหน้าสู่การเป็น ‘The University for Well-being and Sustainable Future’ วิทยากรโดย สราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566 ในหัวข้อ ’การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล’ วิทยากรโดย คุณสราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าอบรมกว่า 70 คน จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การสื่อสารและการตลาดออนไลน์ ทิศทางของสื่อปัจจุบันและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เดินหน้าสู่การเป็น ‘The University for Well-being and Sustainable Future’ โดยมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน