fbpx

การสื่อสารการตลาด B2B แบบ 360 องศา

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ  เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

admin

August 1, 2022