fbpx

APR Training คือใคร

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) เป็นฝ่ายงานหนึ่งของ บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด เริ่มต้นให้บริการด้านการอบรมสัมมนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

APR Training

August 1, 2022