fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร AI for Public Relations : เทคนิคการใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

APR Training

May 31, 2024