fbpx

การบริหารสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

APR Training

August 2, 2022