fbpx

การพัฒนาทักษะและเทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรภายในองค์กร (In-House Professional Facilitator and MC)

วิทยากรและพิธีกร จึงถือได้ว่าเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ การเป็นวิทยากรและพิธีกร ล้วนมีบทบาทที่แตกต่างกันไป โดย วิทยากร จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่เรียนรู้ นำไปสู่ประกายความคิด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมนั้น ๆ ส่วน พิธีกร จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ประสานเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามลำดับรายการ สร้างบรรยากาศและเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายในงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการดำเนินกิจกรรม ดังนั้น วิทยากรและพิธีกร จำเป็นต้องมีทักษะและเทคนิคในการสื่อสาร การเตรียมตัวและฝึกฝน เรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ

APR Training

August 2, 2022