fbpx

14 ธ.ค. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 3

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

admin

September 29, 2023

23 พ.ย. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 2

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

admin

September 28, 2023