fbpx

ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล (Communication Trend in the Transformation Age)

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

APR Training

August 1, 2022