fbpx

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรขององค์กร 1. เข้าใจแนวคิด การดำเนินงาน และกรณีศึกษาตัวอย่างของ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน รวมทั้ง 2. สามารถนำหลักการ แนวทาง และตัวอย่างด้านบุคลิกภาพสื่อสาร ไปประยุกต์ปรับใช้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจ และสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย อันนําไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจต่อไป

APR Training

August 1, 2022