fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

APR Training

May 18, 2023