fbpx

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

กลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และวิธีการเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้วยเทคนิคการสื่อสาร

admin

August 1, 2022