fbpx

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจ และแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

APR Training

August 1, 2022