fbpx

ใบสมัคร นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management)

ใบสมัครหลักสูตร นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management) จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสารเกี่ยวกับการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร ความอ่อนไหวของนักลงทุนและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรต่อสถานการณ์ด้านการเงิน รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร

APR Training

August 24, 2023