fbpx

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

กลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และวิธีการเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้วยเทคนิคการสื่อสาร

admin

August 1, 2022

เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

การวางแผนจัดการกับเนื้อหา ความประหม่า การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จำเป็นต่อนักสื่อสารที่จะต้องขึ้นกล่าวหรือพูดในที่ประชุมชน หรือ พื้นที่สาธารณะ โดยไม่เกิดความประหม่า ตระหนก หรือหลงประเด็น โดยหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การฝึกฝนและเตรียมพร้อม

admin

August 1, 2022

เทคนิคการวางแผนสื่อสารยุคดิจิทัล

การวางแผนสื่อสาร โดยพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาผสมผสานอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ จะช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

admin

August 1, 2022

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์และกลวิธีสร้างเจตนารมย์ที่ตรงกัน การวิเคราะห์หาจุดพร่องของผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจ และแสวงหาเทคนิคการบริหารและการปรับตัวร่วมกันให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่น

admin

August 1, 2022

การสื่อสารการตลาด B2B แบบ 360 องศา

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ  เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

admin

August 1, 2022

การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน ส่งผลต่อแนวทางการสื่อสาร และบริหารจัดการตลาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจบริการ เมื่อองค์กรต้องตอบโจทย์ทั้งภาพลักษณ์ ความต้องการ และบริหารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างการจดจำ มัดใจ และลดความเสี่ยงต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้มีคำตอบ 

admin

August 1, 2022

Clubhouse ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา

กระแส Clubhouse ฟีเวอร์กำลังเบ่งบานไปทั่วโลก ด้วยการเปิดห้องให้สมาชิกมาร่วมระดมความคิดเห็นผ่านทางเสียง พร้อมกับการเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำในหัวข้อที่ถูกำหนดขึ้น จนเกิดคำถามว่าการเกิดขึ้นของ Clubhouse จะกระทบกับธุรกิจอบรมสัมมนามากน้อยแค่ไหน

admin

February 25, 2021

4 กูรู เอพีอาร์ เผยเทรนด์สื่อสาร เน้นเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา จับมือ 4 กูรู นำโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา นายอิทธิบูรณ์ นุกูลการ นางสาวธิดาดล และนางสาวณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์ เผยเทรนด์สื่อสารยุคดิจิทัล นักสื่อสารต้องหันมาสื่อสารในตลาดเฉพาะกลุ่ม เปิดหลักสูตรบริหารสื่อสาร NICHE COMMUNICATION

admin

July 3, 2019

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เอพีอาร์ จุดประกายการวางแผนสื่อสารให้แก่องค์กรธุรกิจก่อนเข้าสู่ AEC

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จัดงานประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

admin

February 4, 2013
1 5 6