fbpx

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

APR Training

August 18, 2023

18 ส.ค. เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

ความคิดตัน หมดมุก  ไม่ Creative ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาได้ เปิดไอเดียล้ำๆ กับหลักสูตรนี้ เพราะข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สื่อสารเรื่องราวอย่างมีโดดเด่น และสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารให้ตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย อันเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารในปัจจุบัน

APR Training

June 22, 2023

18-19 พ.ค. เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการปรับตัวของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักสื่อสารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กร ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาดให้สามารถตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อยุคปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

APR Training

February 14, 2023