fbpx

สถาบันพระปกเกล้า พัฒนาบุคลากรภายในเน้นสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร “การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร” เพื่อพัฒนาบุคลากรภาควิชาการภายในองค์กร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสาร สราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

aprtraining@hotmail.com

November 23, 2022