fbpx

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

กุญแจสำคัญการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การเลือกใช้สื่อที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

admin

August 1, 2022